Page 1 of 1

Android M3 của tôi không chạy

Posted: Tue Apr 04, 2017 1:23 am
by thanh1228
Xin chào! tôi đang làm việc với một chiếc android M3 và sau khi sửa một vài tệp nào đó cho chiếc android và nó đơ luôn. Không chạy được nữa. Sau một vài thao thác ở android khi [url="http://webbanhang9.com"]thiết kế web bán hàng[/url] ([url="http://webbanhang9.com"]thiet ke web ban hang[/url]) thì hiện tại nó đen sì và không chạy được.
Tôi cần một người giúp đỡ về mảng android này.
Thanks a lot of, please don't delete this post because it very important!

Re: Android M3 của tôi không chạy

Posted: Thu Apr 06, 2017 6:20 am
by chensy
Hi,
Can you describe your question in English?
You can try to re-write android system.
Thanks!