Nguồn gốc quẻ Quan Âm Người xưa thường có câu, “Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên”. Càn khôn vô kỳ, trời đất biến hóa kỳ diệu, đôi khi cơ quan tính tẫn nhưng chỉ vì một vài chuyện không may tự nhiên mà hết thảy đổ xuống sông xuống bể, người tính không bằng trời tính. Bởi vậy, lo sợ điều chưa biết, n...